Project Description

Përshkrim:

Prerje dhe skarifikim asfalti, shtrim I shtresave rrugore, vendosje sinjalistike vertikale dhe horizontale.

Detaje

DATA

07.12.2015

KLIENTI

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

KONTRAKTORI

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Galeri