Project Description

Përshkrim:

Furnizim dhe vendosje e shtresave rrugore: stabilizant, binder dhe tapet.

Detaje

DATA

09.08.2020

KLIENTI

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

KONTRAKTORI

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Galeri