Shoqëria “ Alb Tiefbau” u krijua në vitin 1994 në Shkodër ku vazhdon të ushtrojë aktivitetet e saj kryesore.  Alb Tiefbau është një kompani ndërtimi e specializuar në punime gërmimi, ndërtime civile dhe industriale,  rikonstruksion rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, punime në diga, hidrocentrale, punime topogjeodezike, prodhim asfalti, betoni dhe inerte.  

Kompania zotëron një kantier ndërtimi prej 200,000 m2 gjithpërfshires me të gjitha impiantet, makineritë dhe paisjet e nevojshme për zhvillimin e një aktiviteti cilësor dhe të teknologjive të fundit. Ndërtimi i një kapanoni në shërbim të oficinës së makinerive, parkingu  dhe zyrat e bëjnë kantierin tonë të pozicionohet  në kantiere ndërtimi me nivele ndërkombetare.

Kompania Alb Tiefbau investon fitimet e saj në zgjerimin e numrit të impianteve dhe makinerive me qëllim realizimin e kërkesave dhe projekteve të klientëve.  Ndër ta mund te përmendim impiantin e asfalto-betonit me një kapacitet prej 160 ton asfalt/ore, impiantin e thyerjes së inerteve, makineri për shtrim asfalti , rrula, fadroma, eskavatorë dhe shume makineri të tjera të markave dhe teknologjive bashkëkohore.

Produktet e prodhuara nga Alb Tiefbau sh.p.k. janë: Konglomerat , Binder, Tapet, Beton i të gjitha markave,  Inerte të lara e të thyera për prodhim betoni e asfalti, Elemente të ndryshme parafabrikat betoni si tuba të dimensioneve të ndryshme, trarë deri në L=24m, New Jersey, etj.

Vlen të theksohet se produktet e prodhuara nga shoqëria Alb Tiefbau sh.p.k. janë sipas Standarteve Evropiane. Për këtë shfrytëzohen lëndë të para të një cilësie shumë të lartë duke respektuar koefiçentat e përzierjeve të secilit material mbi bazën e analizave të laboratorëve modernë që disponon shoqëria. Cilësia e lartë e produkteve dhe punimeve janë tregues që e bëjnë shoqërinë tonë të suksesshme në industrinë e ndërtimit.

Stantartet e arritura në sistemin e manaxhimit janë të çertifikuara sipas standartit ISO 9001:2008 - Sistemi i menaxhimit te cilesise . Kompania jonë është gjithashtu e çertifikuar sipas standarteve ISO 14001:2004 - Sistemi i menaxhimit të mjedisit dhe OHSAS 18001:2007 – Sigurimi dhe shëndeti në punë.

Shoqëria ka ndërtuar dhe vazhdon të ndërtoje punime civile  me cilësinë e standardeve evropiane, konform të gjitha rregullave dhe ligjeve teknike dhe urbanistike.

Alb Tiefbau zotëron  njerëzit, paisjet, materialet, eksperiencën dhe të gjitha resurset për të përmbushur çdo projekt në kohë, cilësi dhe buxhet.

Me një eksperience pune 20 vjeçare, Alb Tiefbau  është tashmë një garantues serioz i investimeve te klientëve, duke përfaqësuar në këtë mënyrë një nga kompanitë më prestigjoze dhe të respektuara në vend, në industrinë e ndërtimit.

Në kushtet aktuale të kapacitetit ekonomik, financiar, njerëzor dhe profesional, shoqëria Alb Tiefbau sh.p.k. ka përpara saj një perspektivë për të dhënë kontributin e saj me Standarte Evropiane në ndërtimin e një Shqipërie të re.