Pershkrim

Kunete dhe brez betoni M-200,shtrese zhavori, cakull, stabilizant 10 cm, binder 4 cm, asfaltobeton 4 cm, FV guardrails, vijezime rrugore, FV sinjalistike vertikale.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»