Pershkrim

Permiresimi i struktures se rruges nepermjet ndertimit te shtresave te nenbazes, bazes dhe shtresave asfaltike, veprave te artit etj; devijim trafiku, skarifikime, germime, mbushje, vendosje gjeotekstil, cakull, stabilizant, binder, tapet, punime tombino Ø 800, beton M250, FV tuba betonarme Ø 1500 mm, punime rrethrrotullimi, FV tuba PVC Ø 300 mm, Ø 600 mm, punime elektrike, sinjalistike rrugore.

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»