Pershkrim

Permiresimi i parametrave strukturale e funksionale nepermjet zgjerimit, permiresimit te elementeve gjeometrik e altimetrik, ndertimit te struktures se re per shtresat rrugore. Punime germimi, punime shtresash, punime betoni ne vepra arti e trotuare, punime sinjalistike, punime ujesjellesi, punime kanalizimi, ç'vendosja e linjave 10KW, ç'vendosja e linjave te tensionit te ulet, tuba dhe puseta per linjat KESH dhe TELEKOM

Projektet e fundit Shiko të gjithë projetet tona»